Zwroty i wymiany

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje – na podstawie właściwych przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i wysłanie go w terminie 14 dni na adres podany w regulaminie.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku :

– rozpoczęcia – za zgodą takiego Klienta – świadczenia usług przez www.shopinte.com przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
– nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez takiego Klienta ich oryginalnego opakowania;
– umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
– towarów (usług) o właściwościach określonych przez takiego Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
– dostarczania prasy;
– usług w zakresie gier hazardowych,

– umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres zawarty w regulaminie.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

Jeśli klient chce odesłany towar wymienić, należy poinformować o tym poprzez skrzynkę mailową sklep@shopinte.com

Reklamacje

 

VOYNBERG SP. Z O. O. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta  za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@shopinte.com. VOYNBERG SP. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VOYNBERG SP. Z O. O. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.