REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO shopinte.com

z 06.09.2020

Sklep internetowy shopinte.com , działający pod adresem shopinte.com, prowadzony jest
przez VOYNBERG SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Poznaniu ul.
Juliusza Słowackiego 55/1 NIP: 7812012149, REGON: 386825454 KRS: 0000856236.

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu i zawiera w ten sposób umowę sprzedaży z podmiotem prowadzącym Sklep;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego shopinte.com;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem shopinte.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru., składane w formie elektronicznej poprzez wprowadzenie danych do systemu sprzedaży i ich zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, “Zapłata za zamówienie”, “Zamawiam i płacę”, “Kupuję i płacę”, “Potwierdź zakup”, “Zapłać teraz”, czy też “Kup teraz”; 
 10. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. 1575 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem shopinte.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem shopinte.com,  prowadzony jest przez VOYNBERG SPÓŁKA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Poznaniu ul. Juliusza Słowackiego 55/1 NIP: 7812012149, REGON: 386825454 KRS: 0000856236.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu i

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:


 1. a) Internet Explorer w wersji 11
  b) FireFox w wersji 33
  c) Chrome w wersji 39

 

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa VOYNBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.shopinte.com/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj.:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres do korespondencji,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu.

3.4. W przypadku zmiany danych określonych w pkt. 3.3. lit. b-d w trakcie trwania umowy sprzedaży, Klient zobowiązany będzie poinformować o tym fakcie Sklep, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez Klienta adres do korespondencji / e-mail/ numer telefonu.

3.5. Korespondencja przesłana na adres do korespondencji/adres e-mail/ numer telefonu określonych stosownie do niniejszego działu traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: 

 1. odmowy jej odbioru przez Klienta, 
 2. niepodjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo podwójnego awizowania przesyłki. 

3.6. W sytuacjach określonych w pkt. 3.4. i 3.5. regulaminu, korespondencja traktowana będzie jako doręczona w dniu odmowy jej odbioru przez Klienta lub w dniu następującym po ostatnim dniu jej podwójnego awizowania w urzędzie pocztowym.

3.5. VOYNBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody VOYNBERG SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy VOYNBERG SPÓŁKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.shopinte.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. danych osobowych,
 2. przedmiotu zamówienia,
 3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 4. wybranej metody płatności,
 5. wybranego sposobu dostawy,
 6. czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, , “Zapłata za zamówienie”, “Zamawiam i płacę”, “Kupuję i płacę”, “Potwierdź zakup”, “Zapłać teraz”, czy też “Kup teraz”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z VOYNBERG SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub paczkomatową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia oraz poniżej:

Przesyłka pobraniowa kurierska: 15,99 zł

Przesyłka kurierska przedpłacona: 13,99 zł

Przesyłka paczkomatowa przedpłacona: 11,99 zł

Przesyłka paczkomatowa pobraniowa: 12,99 zł

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (jeśli wyrazi chęć otrzymania faktury. W tym celu prosimy o kontakt).

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. elementy.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

6.3. Sklep zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży aż do momentu uiszczenia ceny przez Klienta.

6.4. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo – w terminie do 30 dni, licząc od dnia, w którym towar powinien być odebrany przez Klienta –  do odstąpienia od umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Klienta. 

6.5. Poniesionymi kosztami wynikającymi z odstąpienia od umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Klienta, m.in. kosztami przesyłki w obie strony, Sklep ma prawo obciążyć Klienta.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje – na podstawie właściwych przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i wysłanie go w terminie 14 dni na adres: ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta, o którym mowa w pkt. 7.1, jest wyłączone w przypadku :

rozpoczęcia – za zgodą takiego Klienta – świadczenia usług przez www.shopinte.com przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez takiego Klienta ich oryginalnego opakowania;
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
towarów (usług) o właściwościach określonych przez takiego Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
dostarczania prasy;
usług w zakresie gier hazardowych,

– umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.


7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

VOYNBERG SP. Z O. O. ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. VOYNBERG SP. Z O. O. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego podmiotem wskazanym w pkt. 7.1 za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@shopinte.com. VOYNBERG SP. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. VOYNBERG SP. Z O. O. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. VOYNBERG SP. Z O. O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VOYNBERG SP. Z O. O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Juliusza Słowackiego 55/1, Poznań 60-521, mailowo pod adres sklep@shopinte.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. VOYNBERG SP. Z O. O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10 .Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Voynberg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań NIP 7812012149, REGON 386825454, KRS 0000856236, adres e-mail: kontakt@shopinte.com, tel. ……………… Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w następujących celach:    – zawarcia i realizacji umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa  powyżej; 
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 4. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  jeśli – Pani/Pana zdaniem – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy; 
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zawartej z Panią/Panem umowy sprzedaży.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Postanowienia końcowe
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VOYNBERG Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VOYNBERG Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VOYNBERG Sp. z o.o.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Regulamin Sklepu może ulec zmianie z ważnych przyczyn obejmujących:

 1. i) zmiany w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
 2. ii) zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej podmiotu prowadzącego Sklep,

        iii) zmiany w zakresie sposobów płatności,

 1. iv) zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
 2. v) inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez podmiot prowadzący Sklep na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianach Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu  przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianach Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Klient posiadający konto w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

11.6. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

11.7. Regulamin wchodzi w życie 18.10.2021